Vertailu: Suomen parhaimmat asuinkaupungit

Mitkä ovat parhaimmat asuinkaupungit maailman onnellisimmassa maassa?

Suomi valittiin tänä vuonna maailman onnellisimmaksi maaksi vuosittain julkaistun World Happiness Report:n mukaan. Suomi pääsi ensimmäistä kertaa ensimmäiselle sijalle saamalla korkeimmat pisteet vertailussa. Raportissa maita vertaillaan keskenään kuuden yleisimmän hyvinvoinnin mittarin mukaan. Suomi oli aikaisempana vuonna sijoittunut vertailussa viidenneksi, mutta nyt vuoden 2018 tuloksen mukaan Suomi on maailman onnellisin maa. Norja, Tanska, Islanti ja Sveitsi ovat muut maat viiden onnellisen maan joukossa.

Talouteni.fi halusi tämän tutkimuksen innoittamana selvittää, missä on Suomen onnellisin ja paras asuinkaupunki. Vertailimme Suomen 36 väkiluvultaan suurinta, yli 30 000 asukkaan kaupunkia keskenään eri mittarien avulla. Verraten maailmanlaajuiseen tutkimukseen ja sen mittareihin, olemme valinneet arkipäiväisiä mittareita, jotka ovat erityisesti suomalaisille oleellisia.

Valitsimme vertailuumme mittareita, jotka vaikuttavat paljon asuinalueen viihtyvyyteen ja asukkaiden tyytyväisyyteen. Käyttämämme mittarit ovat sellaisia, jotka kaupunkitasolla voivat kuvastaa hyvää asuinaluetta. Se, mitä kaupungilla on tarjottavana asukkailleen, määrittelee usein asuinpaikkakunnan suosion.

Katso alla olevasta kartasta vertailun tulokset ja tarkista oman paikkakuntasi sijoitus!

Värimerkit kuvastavat kaupunkien pisteitä seuraavasti:

dark green light green  yellow red
> 95   95 -  85   84 - 75   < 75  


 Jos haluat käyttää karttaa, voit tehdä sen tällä HTML-koodilla: 

<p><iframe style="text-align: center;" src="https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1hiYt3gnd4NcWC2TVAOV67Lyyqfl735Ag&ll=64.81196472396041%2C25.502912712500006&z=5" width="650" height="500"></iframe></a><br><em>Created by <a href="https://www.talouteni.fi/" target="_blank">Talouteni.fi</a></em></p>

Espoo nousi parhaaksi asuinkaupungiksi 

Tuloksena Suomen paras asuinkaupunki on Espoo, joka sai korkeimman pistemäärän vertailussa. Viiden parhaimman asuinkaupungin joukkoon päätyi Espoon jälkeen Kaarina, Vaasa, Seinäjoki ja Helsinki. Kaikilla parhaiten pärjänneillä kaupungeilla oli yhteistä korkea koulutustaso, korkea elinajanodote ja hyvä yleinen tyytyväisyys alueeseen.

Pääkaupunkiseudulle tyypillistä on korkea tulotaso. Toki pääkaupunkiseudulla elinkustannukset ovat korkeat, joten tämä huomioitiin vuokratasojen vertailussa. Pääkaupunkiseutu tarjoaa myös paljon koulutusmahdollisuuksia.

Kaupungit pärjäsivät hyvin eri asioissa ja ovat keskenään hyvin erilaisia. Espoo sai korkeat pisteet osittain siksi, että alueella asuu paljon korkea-asteen koulutuksen käyneitä. Tulotaso sekä opetus ja kulttuuritoiminnalle määrätyt määrärahat olivat kaupungissa myös suuria. Kaarinassa oli mielipidekyselyn mukaan vertailun tyytyväisimmät asukkaat ja kaupungissa tehdään vuosittain erittäin vähän rikoksia.

Alla olevassa taulukossa on kymmenen parhaiten pärjänneen kaupungin korkeimpia tuloksia osa-alueittain. 

Top 10 kaupungin parhaat pisteet

Kaupunki Pisteet 12 pistettä 11 pistettä 10 pistettä
Espoo 113/144 Korkea-asteen koulutus, Tulotaso/€ per asuntokunta, Opetus- ja kulttuuritoiminta Vuosikate, Elinajanodote; pojat, Tyytyväisyys  Työllisyys, Toisen asteen koulutus
Kaarina 112/144 Tyytyväisyys, Vähäinen rikollisuus Elinajanodote; tytöt, Työllisyys, Korkea-asteen koulutus Vuokrataso, Tulotaso/€ per asuntokunta
Vaasa 109/144 Elinajanodote; tytöt ja pojat, Opetus- ja kulttuuritoiminta Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut, Toisen- ja korkea-asteen koulutus, Koulutusten määrä
Seinäjoki 107/144 Elinajanodote; tytöt, Tyytyväisyys  - Toisen asteen koulutus
Helsinki 103/144 Vuosikate, Elinajanodote; pojat, Korkea-asteen koulutus, Koulutusten määrä Tulotaso/€ per asuntokunta
Kangasala 102/144 Vähäinen rikollisuus Vuosikate, Elinajanodote; tytöt, Työllisyys, Korkea-asteen koulutus
Tuusula 100/144 Työllisyys, Tulotaso/€ per asuntokunta Vähäinen rikollisuus Elinajanodote; tytöt, Opetus- ja kulttuuritoiminta 
Porvoo 99/144 Vuosikate, Elinajanodote; pojat, Työllisyys, Opetus- ja kulttuuritoiminta  Tulotaso/€ per asuntokunta
Nurmijärvi 97/144 Työllisyys Opetus- ja kulttuuritoiminta, Tulotaso/€ per asuntokunta Vuosikate, Elinajanodote; pojat, Rikollisuus 
Kirkkonummi 96/144 Työllisyys, Korkea-asteen koulutus, Tulotaso/€ per asuntokunta Elinajanodote; pojat, Opetus- ja kulttuuritoiminta


Vaasassa elinajanodote oli sekä tytöillä että pojilla kaupunkivertailun korkein. Määrärahoja on tässä kaupungissa varattu erityisen paljon henkilöä kohden opetus- ja kulttuuritoiminnassa. Seinäjoella elinajanodote tytöille ja asukastyytyväisyys oli merkittävää.

Lahti ja Kotka saivat kaikkein alhaisimmat pisteet vertailussa, sillä molemmissa kaupungeissa mielipidekyselyissä esille tullut tyytyväisyys kaupunkia kohtaan ei ollut korkeaa. Vuosikate henkilöä kohden on muihin kaupunkeihin verrattuna paljon pienempi summa rahaa. Työllisyys ei myöskään ole yhtä korkea Lahdessa ja Kotkassa, kuin muissa kaupungeissa.

Korkea työllisyys kulkee käsikädessä korkean koulutustason kanssa

Tuloksissa näkyy hyvin selkeästi tulotasojen erot paikkakunnittain. Korkean työllisyyden ja tulotason välillä on nähtävissä yhteys hyvin pärjänneiden kaupunkien välillä, joka myös näkyy korkeana koulutustasona paikkakunnalla. Korkea tulotaso vaikuttaa myös korkeampiin vuokriin, joten korkeammin tienaavat asuvat useimmiten kalliimmilla asuinalueilla.

On myös nähtävissä, että jotkin korkean tulotason paikkakunnat ovat vuokratasoltaan halvempia. Näiden paikkakuntien sijainti on olennainen. Esimerkiksi Kaarina on hyvin Lähellä Turkua, mutta Kaarinassa asuinkustannukset ovat pienemmät kuin Turussa. 

Pääkaupunkiseutu on yli miljoonan asukkaan koti, sillä alueella on korkeampi työllisyys, enemmän kouluttautumismahdollisuuksia, korkeampi tulotaso ja suuri yleinen tyytyväisyys aluetta kohtaan. Toteuttamamme vertailu osoittaa, että suuren asukasmäärän mukana tulevat myös kalliimmat vuokrat asumisessa ja pienemmät resurssit määrärahoissa henkilöä kohden liittyen terveydenhuoltoon ja sosiaalipalveluihin. Myös tehtyjen rikosten määrä suuremmissa kaupungeissa on korkeampi.

Tyytyväisyys noudatti pitkälti parhaiten pisteitä saaneita kaupunkeja. Vaasa oli poikkeus, sillä Vaasan asukkaiden tyytyväisyys ei kuvastanut vertailumme tuloksia. Elinajanodote parhaiten pärjänneissä kaupungeissa on huomattavan korkea.

Metodologia

Vertailussa käytettiin osittain samoja mittareita kuin maailmanlaajuisessa tutkimuksessa. Syy mittareiden eroihin oli vertailukohteiden erilaisuus. Maailmanlaajuinen tutkimus mittasi maiden onnellisuutta bruttokansantuotteen, sosiaalisen tuen, elinajanodotteen, päätösvapauden, anteliaisuuden, dystopian ja luottamusvälin avulla.

Vertailussamme mittasimme yli kymmenen suomalaisille merkittävän mittarin avulla parhaimman asuinkaupungin sijainnin Suomessa jättäen pois kaikkein teoreettisimmat mittarit. Vertasimme tuloksia kaupunkien yhteiseen laskettuun mediaaniin, jolloin saimme vakaita tuloksia. Pyrimme tällä tavoin välttämään lopullisen tuloksen vääristymistä, jotta se ei olisi riippuvainen yhden arvon merkittävän suuresta tai pienestä arvosta.

Käytimme vertailussa tehtyjen rikosten määrää tilastoittain eri kaupungeissa kaupunkikohtaisen korruption mittaamisen sijaan.  Elinajanodotteiden kohdalla käytimme maakunnittain arvioituja elinajanodotteita, sillä maakuntakohtaisia tietoja käyttämällä löysimme ajankohtaista ja laajemmalta alueelta kerättyä tietoa. 

Bruttokansantuotteen sijasta selvitimme, paljonko määrärahoja kaupungeilla on henkilöä kohden sekä vertailimme tulotasoja eri paikkakunnilla. Sosiaalisen tuen määrän kuvaajaksi valitsimme sosiaali- ja terveystoiminnan määrärahojen määrän. Vapaus päätöksentekoon oli kaupunkitasolla yhdistelmä koulutusmahdollisuuksista ja työllisyydestä alueella. Vuokrataso oli vastapainona tulotasolle ja yleinen tyytyväisyys aluetta kohtaan oli asukkaiden subjektiivinen kokemus omasta onnellisuudesta asuinpaikkakunnalla. 

Seuraavasta taulukosta on mahdollista nähdä vertailussa käytetyt mittarit;

Mittari Kuvaus Lähde
Tyytyväisyys Vuosittain tehdyn tyytyväisyyskyselyn tulokset, vuoden 2016 aineisto, julkaistu 2017 Epsi-finland.org
Elinajanodote Keskimääräinen elinajanodote sukupuolta kohden, julkaistu 2017 Alueuudistus.fi
Työllisyysaste % Keskimääräinen työllisyys alueella prosentteina, vuoden 2016 aineisto, julkaistu 2017 Stat.fi
Sosiaali- ja terveystoiminta yhteensä, (nettokäyttökustannukset) Toimintakustannuksissa ovat mukana kunnan oman toiminnan, kuntayhtymän tai kuntayhtymien ja näiden ulkopuolelta ostettujen palvelujen kustannukset, vuoden 2016 aineisto ja julkaistu 2017 Stat.fi
Opetus- ja kulttuuritoiminta yhteensä, (nettokäyttökustannukset, euroa/asukas) Kulttuuritoimintaan on yhdistetty seuraavat tehtäväluokat: kirjastotoiminta, liikunta ja ulkoilu, nuorisotoiminta, museo- ja näyttelytoiminta, teatteri-, tanssi- ja sirkustoiminta, musiikkitoiminta, muu kulttuuritoiminta, vuoden 2016 aineisto ja julkaistu 2017 Stat.fi
Koulutusaste 2 ja Korkea-aste Lukion, ammattikoulun, ammatillinen aikuiskoulutus ja kaksoistutkinto sekä ammattikorkeakoulu tai
yliopisto, vuoden 2016 aineisto ja julkaistu 2017
Stat.fi
Koulutusten määrä Koulut; yliopistot, ammattikorkeat, ammattikoulut, kansalaisopistot) + koulutusaste yli 15, aineisto vuodelta 2018 Opintopolku.fi
Vuokrataso Keskimääräiset kuukausivuokrat (euroa/neliö) alueittain, selkeyden vuoksi vapaarahoitteiset asunnot, vuoden 2017 aineisto, päivitetty 2018 Stat.fi
Kaupunkien vuosikate henkilöä kohden Vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien
menojen maksamisen jälkeen jää jäljelle käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin
ja lainojen lyhennyksiin. Vuoden 2016 aineisto ja julkaistu 2017
Stat.fi
Tehtyjen rikosten määrä Alueella vuosittain tehtyjen rikosten määrä, tuorein aineisto vuodelta 2017 Stat.fi
Tulotaso €/per asuntokunta Tulotaso asuntokunnittain kaupungeissa, tuorein aineisto vuodelta 2016 Stat.fi


Alla olevassa interaktiivisessa taulukossa on listattuna pisteytys eri mittareilla kaupunkikohtaisesti: 

 

Kun taas seuraavasta taulukosta on mahdollista katsoa jokaisen kaupungin arvot ennen pisteytystä eri mittareiden perusteella:

Taulukot päivitetty 16.4. - Tulotason pisteet ja arvot ovat nyt näkyvissä taulukoissa